محیط زیست و انرژی

محیط زیست و انرژی

30 دی1396
محیط زیست و انرژی

انرژي كالايي ارزشمند بوده كه بكارگيري منطقي و بهينه از آن در توليد محصولات پتروشيمي منجر به كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده ميگردد. در بسياري از موارد هزينه هاي انرژي درواحدهاي توليدي، قابل كنترل ترين بخش از هزينه ها بوده و كاهش هزينه هاي انرژي، روشي مؤثر در كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سود آوري واحد توليدي قلمداد مي شود. صرفه‌جويي در مصرف انرژي همچنين حفاظت از محيط زيست و بهره گيري بهينه از منابع را بدنبال خواهد داشت.
توجه به مقوله بهينه سازي مصرف انرژي با ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي درصنعت پتروشيمي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا با استقرار سيستم مديريت انرژي و انجام مميزي هاي دوره اي عبوري و تفصيلي ، تحليل وضعيت عملياتي و ... ،پتانسيل هاي موجود صرفه جويي تعيين و بر اساس اولويتها به مرحله اجرا درآمده يا در دست اقدام هستند. در همين راستا طي 5 سال اخير 41 طرح يا پروژه مهم مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي در مجتمع هاي پتروشيمي انجام شده است و بيش از 18 پروژه مهم نيز در دست اجرا مي باشد كه غالبا در زمينه هاي زير مي باشند:

> استقرار سيستم بانك اطلاعات انرژي
> بهبود عملكرد سيستم توليد و توزيع بخار و جمع آوري كندانس
> سيتم مديريت تله هاي بخار
> بهبود عملكرد سيستم توربينهاي گاز از طريق بازيافت حرارت و پاشش مه
> شبيه سازي و انتگراسيون فرآيند ها
> بازيافت و كاهش مصرف آب
> اصلاح عملكرد برجهاي خنك كن
> استفاده از سيستم كنترل دور بر روي پمپها و فن ها
> بهبود عملكرد سيستم روشنايي
> مديريت بار الكتريكي

بخشي از فعاليتهاي كم هزينه و كوتاه مدت انجام شده در سال 1383 نيز به شرح زير است


مقدار فعاليت
6873 مورد تعداد موارد رفع نشتي
1557 مورد تله های تعویضی یا تعمیري
53260 متر مربع عایق کاري سرد و گرم

در راستاي ارتقا فرهنگ استفاده بهينه از انرژي نيز همه ساله آموزشهاي تخصصي مرتبط نيز انجام مي شود بگونه ايكه در سال 1383 بالغ بر 170نفرروز آموزش تخصصي طي 15 دوره آموزشي برگزار گرديده است.
مجموعه اقدامات انجام شده منجر به كاهش مصرف انرژي در مجتمع هاي پتروشيمي گرديده است. بگونه ايكه در تعدادي از موارد مصرف انرژي از حد طراحي نيز كمتر شده است 

نظرات
ارسال نظر