خلاصه لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت تجهیز صنعت باران
الف) تصفیه پسابهای صنعتی در بخش نفت و گاز
ردیف کارفرما نام پروژه خلاصه فرآیند تصفیه شرح وظایف شرکت
تجهیز صنعت باران
1 شرکت پالایش نفت شیراز تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت 130 متر مکعب بر ساعت متعادل سازی + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF+ راکتور بیولوژیکی با هواده سطحی توربو + ته نشین ساز کلاریفایر + فیلتر شنی مداوم کار خدمات مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
2 شرکت پالایش نفت آبادان تصفیه خانه پساب صنعتی به ظرفیت 450 متر مکعب بر ساعت متعادل سازی + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF+ راکتور بیولوژیکی با هواده سطحی توربو + ته نشین ساز کلاریفایر + فیلتر شنی مداوم کار خدمات مدیریت پروژه ، مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
3 شرکت پالایش نفت تهران آبگیری لجنهای نفتی و بیولوژیکی متعادل سازی + تزریق پلیمر + سانترفیوز دکانتر خدمات مدیریت پروژه ، طراحی مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
4 شرکت پالایش نفت تبریز هضم و آبگیری لجنهای نفتی و بیولوژیکی و لجنهای آهکی متعادل سازی + راکتور هوازی + تزریق پلیمر + سانترفیوز دکانتر خدمات مدیریت پروژه ، طراحی مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
ب) تصفیه پسابهای صنعتی در بخش صنایع فولاد
ردیف کارفرما نام پروژه خلاصه فرآیند تصفیه شرح وظایف شرکت
تجهیز صنعت باران
1 شرکت فولاد غرب آسیا تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت 10 متر مکعب بر ساعت متعادل سازی +  پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF خدمات مهندسی، ساخت تجهیزات ،نصب و راه اندازی
ج) تصفیه پسابهای صنعتی در بخش صنایع غذایی
ردیف کارفرما نام پروژه خلاصه فرآیند تصفیه شرح وظایف شرکت تجهیز صنعت باران
1 شرکت تهران دینا        (چی توز) تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت 1000 مترمکعب در روز متعادل سازی +  پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر + راکتور بیولوژیکی با هواده سطحی توربو + ته نشین ساز کلاریفایر + کلرزنی طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی
2 شرکت تهران دینا        (چی توز) سیستم بازیافت نشاسته ، فلاش درایر 250 کیلوگرم در ساعت لاملا + وکیوم فیلتر + فلاش درایر طراحی، مهندسی،ساخت، نصب و راه اندازی
3 شرکت صنایع غذایی دلپذیر (کدبانو) تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت 250 مترمکعب در ساعت متعادل سازی + اسکرین + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر + راکتور بیولوژیکی با هواده عمقی و بلوئر + ته نشین ساز کلاریفایر + فیلتر شنی تحت فشار + کلرزنی طراحی، مهندسی و ساخت تصفیه خانه
4 شرکت صنایع غذایی  کیش چیپس (مزمز) تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت 650 مترمکعب در روز متعادل سازی + اسکرین + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر +راکتور بیولوژیکی با هواده عمقی و بلوئر + ته نشین ساز کلاریفایر + فیلتر شنی تحت فشار طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
5 شرکت صنایع غذایی  کیش چیپس (مزمز) سیستم بازیافت نشاسته ، فلاش درایر 400 کیلوگرم در ساعت لاملا + وکیوم فیلتر طراحی، مهندسی،ساخت، نصب و راه اندازی
6 شرکت صنایع غذایی    دینا طوس جدا سازی فیزیکی اسکرین 200 میکرون ساخت دستگاه اسکرین انحنائی- قوسی جهت جداسازی فیزیکی پساب
7 شرکت صنایع غذایی دشت نشاط شیراز جدا سازی فیزیکی اسکرین 200 میکرون ساخت دستگاه درام اسکرین جهت جداسازی فیزیکی پساب
8 شرکت پشتیبانی امور دام کشور- کشتارگاه صنعتی بابل برداشت آب از رودخانه و تصفیه آب بظرفیت 20 متر مکعب بر ساعت لاملا + تزریق ماده منعقد کننده + فیلتر شنی تحت فشار طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
9 شرکت صنایع غذائی سپاس مهر تصفیه خانه پساب بهداشتی و صنعتی متعادل سازی + اسکرین +راکتور بیولوژیکی با هواده عمقی و بلوئر + ته نشین ساز + فیلتر شنی تحت فشار +کلرزنی طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
10 کشتارگاه صنعتی طیور سپید ماکیان ساخت سیستم چربی گیر با تکنولوژی DAF با ظرفیت 30 متر مکعب بر ساعت متعادل سازی + اسکرین + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
11 صنایع غذائی شهد پاک مشهد سیستم بازیافت نشاسته لاملا + وکیوم فیلتر طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی
12 صنایع غذائی شهد پاک مشهد تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت  250  مترمکعب در روز اسکرین 500 و 100 میکرون
 
 
طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی اسکرین
13 صنایع غذائی طلاچین تصفیه پساب صنعتی به ظرفیت  500 مترمکعب در روز اسکرین 500 و 100 میکرون
 
 
طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی اسکرین
14 نشاسته و گلوکز چی چست ارومیه ساخت سیستم جداسازی پالپ با تکنولوژی DAF تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
15 صنایع غذائی نامینو سیستم بازیافت نشاسته لاملا + وکیوم فیلتر طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی
16 نشاسته و گلوکز آردینه ساخت سیستم جداسازی پالپ با تکنولوژی DAF تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
17 نشاسته و گلوکز چی جست ارومیه یون زدائی شربت گلوکز ستونهای آنیون کاتیون طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
18 آرین گلوکز یون زدائی شربت گلوکز ستونهای آنیون کاتیون طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
19 کشت و صنعت گناباد یون زدائی شربت گلوکز ستونهای آنیون کاتیون طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
20 کشتارگاه صنعتی طیور سپید ماکیان ساخت سیستم چربی گیر با تکنولوژی DAF با ظرفیت
 80  متر مکعب بر ساعت
متعادل سازی + اسکرین + پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
21 شرکت فروکتوز ناب نصب و راه اندازی جداسازی با تکنولوژی DAF با ظرفیت
 30 متر مکعب بر ساعت
پیش تصفیه فیزیکی – شیمیائی DAF و تزریق پلیمر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
22 شرکت فروکتوز ناب ساخت ، نصب و راه اندازی متعادل سازی و اسکرین با ظرفیت  80 متر مکعب بر ساعت پیش تصفیه فیزیکی تا سه دهم میلیمتر طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
23 شرکت صنایع غذائی آریا رامهر ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون تحت خلا فرآیند تولید نشاسته خاص طراحی، مهندسی و ساخت، نصب و راه اندازی
د) تصفیه پسابهای بهداشتی
ردیف کارفرما نام پروژه شرح وظایف شرکت تجهیز صنعت باران
1 شرکت پالایش گاز فجر جم تصفیه خانه بهداشتی به ظرفیت 100 متر مکعب در روز طراحی، مهندسی و سوپر وایزری نصب
2 شرکت تهران دینا پکیج تصفیه خانه بهداشتی به ظرفیت 50 متر مکعب در روز طراحی و ساخت پکیج فلزی از فولاد ضد زنگ
3 شرکت فولاد امیرکبیر خزر تصفیه خانه بهداشتی به ظرفیت 50 متر مکعب در روز طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
 ه) کنترل آلودگی هوا
ردیف کارفرما نام پروژه شرح وظایف شرکت تجهیز صنعت باران
1 شرکت فولاد طبرستان کنترل آلودگی هوای کوره ذوب طراحی، مهندسی و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
2 شرکت تکمیل پارچه تهران کنترل آلودگی کوره پخت رنگ پارچه طراحی، مهندسی و سوپر وایزری نصب و    راه اندازی
3 شرکت تهران بافت کنترل آلودگی کوره پخت رنگ پارچه خدمات مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
4 شرکت رایانه صنعت کنترل آلودگی سالن چسب زنی خدمات مهندسی، سوپر وایزری نصب و راه اندازی
 
ی) طراحی و ساخت تجهیزات خاص ، پکیجهای تزریق و میکسر مواد شیمیائی و معدنی
دیف نام کالا نام کارفرما شرح وظایف شرکت  تجهیز صنعت باران
1 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت و ساخت Agitator شرکت کاغذ سازی کاوه طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
2 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت و ساخت Agitator صنایع غذائی کیش چیپس طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
3 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت و ساخت Agitator صنایع معدنی ماجد کرمان طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
4 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت و ساخت Agitator صنایع معادن سرمک طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
5 راکتور محلول سازی و ساخت Agitator صنایع سولفور مولیبدن فرو آلیاژ ارکیده طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
6 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت و ساخت Agitator صنایع فولاد غرب آسیا طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
7 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی آلومینیوم کلراید و ساخت Agitator صنایع فولاد غرب آسیا طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
8 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی آلومینیوم کلراید و ساخت Agitator صنایع غذائی دینا طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
9 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی آلومینیوم کلراید و ساخت Agitator صنایع غذائی کیش چیپس طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
10 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی آلومینیوم کلراید و ساخت Agitator کشتارگاه صنعتی بابل طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
و) طراحی و ساخت تجهیزات خاص
ردیف نام کالا کاربرد شرح وظایف شرکت تجهیز صنعت باران
1 پکیج تزریق تهیه و آماده سازی پلی الکترولیت تصفیه فیزیکی و شیمیائی آب و فاضلاب ، سیستم های ته نشین ساز طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
2 روتاری درام اسکرین 200 تا 1000 میکرون جداسازی فیزیکی ذرات از آب یا پساب طراحی، مهندسی ، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
3 روتاری درام وکیوم فیلتر آبگیری خمیرهای مختلف در صنایع غذائی( نشاسته)، کاشی و سرامیک، فولاد، لجن های مختلف طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
4 دستگاه چربیگیر با تکنولوژی DAF حذف مواد جامد نامحلول، روغن و چربی آزاد و امولسیون و محلول طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
5 فلاش درایر صنایع مختلف طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
6 روتاری درام وکیوم فیلتر
با سیستم کیک واش
جداسازی هیدروکسید روی به ظرفیت یک تن بر ساعت طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
7 روتاری درام وکیوم فیلتر با سیستم کیک واش جریان معکوس به ظرفیت 10 تن بر ساعت جداسازی جیبس دی کلسیم فسفات و تولید اسید فسفریک طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
8 روتاری درام وکیوم فیلتر به ظرفیت 20 تن در ساعت جداسازی آب از باطله در کارخانه فلوتاسیون مس طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
 
9 راکتور ها و فیلتراسیون با وکیوم بلت فیلتر افقی به ظرفیت یک تن در ساعت سیستم فرآوری سولفور مولیبدن طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
10 وکیوم بلت فیلتر افقی به ظرفیت چهار تن در ساعت سیستم فرآوری سیلیس طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی
11 ساخت سیوهای 23 میکرون تحت فشار و ثقلی صنایع داروئی و غذائی طراحی، مهندسی، ساخت و سوپر وایزری نصب و راه اندازی