حضور شرکت تجهیز صنعت باران در هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران

حضور شرکت تجهیز صنعت باران در هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران

26 شهریور1398
حضور شرکت تجهیز صنعت باران در هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران

حضور شرکت تجهیز صنعت باران در هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران-تهران مصلی شبستان غرفه 4A

نظرات
ارسال نظر