افتتاح تصفیه خانه اضطراری آب کرند و ریجاب در ۱۸ بهمن ماه 1399با حضور معاون اول رئیس جمهوری

افتتاح تصفیه خانه اضطراری آب کرند و ریجاب در ۱۸ بهمن ماه 1399با حضور معاون اول رئیس جمهوری

19 بهمن1399
 افتتاح تصفیه خانه اضطراری آب کرند و ریجاب در ۱۸ بهمن ماه 1399با حضور معاون اول رئیس جمهوری

  افتتاح تصفیه خانه اضطراری آب کرند و ریجاب در ۱۸ بهمن ماه با حضور معاون اول رئیس  جمهوری 

نظرات
ارسال نظر