تحویل هواده های سطحی پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی استان البرز

تحویل هواده های سطحی پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی استان البرز

30 آذر1400
تحویل هواده های سطحی پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی استان البرز


 

تحویل هواده های سطحی پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی استان البرز


 

نظرات
ارسال نظر